Τρείς ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ από τον Δήμο Πάφου για το Πανεπιστήμιο Νεάπολις ..! | Paphosnews

DHMOS PAFOU

Υποτροφία από τον Δήμο Πάφου
στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις εις μνήμην Νίκου Πασπαλλή
_____________________________________________

Ο Δήμος Πάφου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για τη χορήγηση τριών υποτροφιών ύψους €1.500 έκαστη για οποιονδήποτε κλάδο προπτυχιακών σπουδών στο Πανεπιστημίου Νεάπολις.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση της υποτροφίας, η οποία θα ισχύσει για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, έχουν άτομα που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

(1) Είναι δημότες της Πάφου και διαμένουν μόνιμα στη δημαρχούμενη περιοχή της.
(2) Είναι απόφοιτοι αναγνωρισμένης σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με γενικό βαθμό απολυτηρίου 18.50/20 και άνω.
(3) Το ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα των γονέων τους να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των €25.000
(να παρουσιαστεί η τελευταία φορολογική δήλωση).
(4) Να μην υπερβαίνουν την ηλικία των 27 ετών
(5) Να έχουν περάσει διεκπεραιώσει με επιτυχία τα μαθήματα του προηγούμενου έτους στο Πανεπιστήμιο
Νεάπολις
(6) Να κατέχουν την Κυπριακή Υπηκοότητα ή/και να είναι πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με
την προϋπόθεση ότι κατά τη διάρκεια τριών ετών πριν από την έναρξη των σπουδών τους διέμεναν στην
Κύπρο για συνεχή περίοδο τουλάχιστον τριάντα (30) μηνών.
(7) Υποψήφιοι φοιτητές που δεν είναι Κύπριοι πολίτες ή πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την
προϋπόθεση ότι: (α) ο ένας εκ των δύο γονέων τους είναι Κύπριος πολίτης ή πολίτης κράτους μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που εργάζεται και διαμένει μόνιμα στην Πάφο, (β) κατοικούν μόνιμα στην Πάφο και
Έχουν αποφοιτήσει από Σχολή Μέσης Εκπαίδευσης στην Κύπρο
(8) Να έχουν συμμετοχή (αποδεδειγμένα) στο αθλητικό γίγνεσθαι της Πάφου

Οι υποτροφίες υπόκειται σε ανανέωση κατά την απόλυτη κρίση του Δήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από περιεκτικό βιογραφικό σημείωμα, σε κλειστό φάκελο και στην ακόλουθη διεύθυνση, μέχρι τις 2.00 μ.μ. της Δευτέρας 10 Αυγούστου 2015.

Δήμος Πάφου
Τ.Θ. 60032
8100 Πάφος

Στο φάκελο να αναγράφεται η ένδειξη «Αίτηση για υποτροφία στο Παν/μιο Νεάπολις». Αιτήσεις οι οποίες θα παραληφθούν εκπρόθεσμα ή δεν θα πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, δεν θα ληφθούν υπόψη.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην αρμόδια για τα θέματα της Επιτροπής Αθλητισμού, Νέας Γενιάς και Κοινωνικής Μέριμνας λειτουργό κ. Αντρη Χριστοδουλίδου – Τσαρτσάλη, τηλ. 26822854.